OK This website uses cookies to in order to provide you with the best, possible user experience. By using Berlinagenten assume that you are happy to use all cookies on this website. You can change your cookie settings in your browser at any time.

Allmänna villkor


De Allmänna villkor som följer träder i kraft då parterna avtalar om bokning av ett evenemang:

1. Tjänstens omfattning
Företaget Berlinagenten organiserar evenemangsturer med pakettjänster som förhandlas individuellt. Berlinagenten utgör som regel den enda mellanhanden (kontraktspartnern) för dessa pakettjänster. I undantagsfall agerar Berlinagenten också som agent för den utomstående leverantören, vilket uttryckligen anges i förhand. För dessa utomstående leverantörer, som normalt endast är rekommenderade, gäller inte dessa ”Allmänna villkor”, utan endast de kontraktsförhållanden som parterna kommit överens om.

2. Ägare
Henrik Tidefjärd, Bornholmer Straße 4, 10439 Berlin, Germany är ägare av företaget Berlinagenten. Kontrakt sluts med honom, förutom i de fall då företaget Berlinagenten agerar som agent för tredje part/utomstående leverantör.

3. Bokning och Kontrakt
Bokning kan endast ske skriftligen, via fax, brev eller e-post. Bokningen måste tydligt ange antal deltagare, tjänstens omfattning och överenskommet pris.
I det fall bokning sker för flera personer genom en fysisk eller juridisk person (t ex ett företag) har denna person ansvaret för samtliga individer i gruppen,  om ej annat angivits.
(varje individuell deltagare liksom ansvaret för sin egen person,)
Innehållet i offerten måste överensstämma med bokningens/avtalets innehåll. Om den ena parten avviker från innehållet däri, utgör detta en ny offert. Alla förändringar i avtalet måste göras skriftligen och signeras för att gälla.
(som båda parter måste komma överens om på nytt, skriftligen.)

4. Betalningsvillkor
Betalning för överenskomna tjänster skall vara Berlinagenten tillhanda  senast 14 dagar innan det avtalade evenemanget/tjänsten börjar. Vid bokningar av turer och evenemang med kortare framförhållning skall betalning erläggas till fullo omgående, utan dröjsmål.

5. Ansvar
Berlinagenten är ansvarig för omsorgsfull planering och tillhandahållande av överenskomna tjänster, val av tredje part för lokaler och aktiviteter på plats liksom riktigheten i beskrivningen av turen/evenemanget.
Berlinagenten är inte ansvarig för överraskningar eller löften från tredjepartsleverantörer som går utanför vad som avtalats, skador som inte innebär risk för liv och hälsa, eller som överstiger tre gånger det totala priset , såvida handlingen inte vållats av grav försumlighet eller begåtts avsiktligen. Detta gäller även för skador som orsakats av tredjepartsleverantörer, som exempelvis bussbolag, som gruppen/gruppledaren accepterat att transportera gäster.

6. Avbokning från kundens sida och No-show vid bokade aktiviteter
Oavsett tidpunkten för avbokning måste Berlinagenten ersättas för tjänster, utförda fram till denna tidpunkt, som tillhandahållits i god tro för att uppfylla kontraktet eller som uppkommit i samband med upprättande av kontrakt med tredjepartsleverantörer. Berlinagenten förbinder sig att redovisa dessa kostnader i detalj.

Utöver detta, gäller nedan fasta avbokningsavgifter i % av inköpspriset:
Fram till 60 dagar innan aktiviteten är det möjligt att avboka utan extra avgift
Fram till 30 dagar innan aktiviteten 50 %
Fram till 15 dagar innan aktiviteten 75 %
Från 5 dagar innan aktiviteten 100 %

Vid No-show eller avbokning före eller under aktiviteten/turen 100 %. Detta gäller speciellt i de fall då en kund uteblir från en tjänst som överenskommits enligt kontrakt.
Guiden är förpliktigad att vänta vid den överenskomna mötesplatsen i 30 minuter. Den exakta mötesplatsen kommuniceras vid bokningstillfället och det är absolut nödvändigt att infinna sig på denna plats. Förseningar måste meddelas av kunden via telefon i tillräckligt god tid inom väntetiden.
Det åligger kunden att bevisa att den förlust Berlinagenten lidit på grund av annulleringen, varit lägre än den fasta avbokningsavgiften, eller inte alls uppstått.

7. Ändringar i bokningen
Ändringar i bokningen tillåts endast i det fall en aktivitet av samma slag är tillgänglig vid ett annat datum/tidpunkt, för samma antal personer och till samma pris. Om en ändring av en bokning på kundens begäran leder till en reduktion av tjänstens omfattning, sker ingen delåterbetalning. Generellt gäller samma kostnader som vid avbokning eller avslut, i enlighet med punkt 6.
Berlinagenten försöker alltid byta ut inträdesbiljetter hos tredjepartsleverantörer, i den mån det är möjligt. Såvida den bokade inträdesbiljetter för det ursprungliga datumet inte kan ombokas eller återbetalas, måste biljettpriset betalas på nytt för ersättningsdatumet.

8. Ändringar i programmet
Berlinagenten reserverar sig rätten att ändra i programmet efter bästa förmåga under speciella omständigheter, t ex väder, Force Majeure eller i händelse av ändringar i utbudet av tjänster hos tredje part.
Om detta leder till en reduktion av tjänstens omfattning kommer detta att återbetalas på procentuell basis av det totala beloppet.
I det fall Berlinagenten är orsak till att ett evenemang inte kan genomföras, sker återbetalning till kunden. Detta gäller i synnerhet då guiden ställer in på grund av sjukdom eller olyckshändelse och ingen ersättare kan erbjudas i tillräckligt god tid.
Återbetalningen gäller endast för turer bokade av Berlinagenten. Ingen återbetalning sker för avgifter till reseagenturer för kundens övriga program eller ytterligare resekostnader.
Ytterligare anspråk från kunden, som överstiger återbetalningen för uteblivet evenemang, accepteras inte under några omständigheter. Detta gäller i synnerhet immateriella skador av alla slag.
Berlinagenten reserverar sig också rätten att kräva sådana ytterligare kostnader som uppkommer i samband med utförandet av ett kontrakt och som inte täcks däri. Dessa ytterligare kostnader måste redovisas i detalj och meddelas i förväg ifall de överstiger 15 % av det totala priset.

9. Anmälan om bristfällighet
I händelse av att kunden begär nedsättning på grund av bristfälligt utförd tjänst från Berlinagentens sida, måste detta kommuniceras till den ansvariga turguiden på plats eller kontaktpartner till Berlinagenten, omedelbart då man fått kännedom om orsaken, för att möjliggöra en korrigering. Skulle en sådan anmälan utebli, trots vetskap om denna bristfällighet och det inte finns tillräckliga skäl för detta, anses  garantianspråket förverkat då aktiviteten slutförts.
I händelse av att bristfällighet anmäls gällande en tredjepartsleverantör (se Art 1), förbinder sig Berlinagenten att framföra begäran på ett initierat och omsorgsfullt sätt. Utöver detta kan rätt till garanti endast krävas inom ramarna för kontraktet i varje enskilt fall.

10. Försäkringar
Berlinagenten innehar en allmän ansvarsförsäkring. Denna försäkring täcker inte förlust av bagage eller stöld av värdesaker utom i händelse av uppsåt eller grav försumlighet, Berlinagenten ersätter inga skador som överstiger försäkringens omfattning.

11. Ort för utförande av tvister och domstolsärende
Ort för utförande av tvister och domstolsärenden gällande Berlinagentens tjänster är det registrerade kontoret i Berlin.

12. Enstaka villkors ogiltighet
Ifall något av dessa villkor skulle vara ogiltigt eller bli ogiltigt, påverkar inte detta giltigheten i avtalet i sin helhet.

Den här webbsidan är en produkt av Berlinagenten

Bornholmer Strasse 4
D -10439 Berlin
Tel: +49 (0)30 43 720 701
Mail: info@berlinagenten.com

Ägare: Henrik Tidefjärd
Enskild firma
  Ort för utförande av tvister och domstolsärende: Berlin-Pankow
Moms Nr. 31/560/62121
EU-moms Nr. DE249925414

Copyright © 2004-2014 Berlin
Alla rättigheter förbehållna. Informationen på denna sida
får inte reproduceras, publiceras eller kopieras på
en annan webbsida eller webbplats.

Disclaimer

1. Content
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.